ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie nr 292524-2015 z dnia 2015-10-30 r. - Rybno: Remont i przebudowa drogi wewnętrznej, na osiedlu po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno

Informacja ogłoszona dnia 2015-10-30 14:56:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rybno: Remont i przebudowa drogi wewnętrznej, na osiedlu po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno
Numer ogłoszenia: 292524 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rybno , ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 023 6966055, faks 046 6966811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminarybno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa drogi wewnętrznej, na osiedlu po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę polegających na remoncie i przebudowie drogi wewnętrznej, na osiedlu po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno poprzez przebudowę drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowo-żwirowej na drogę o nawierzchni z kostki betonowej dł. 131m wewnątrz zwartej zabudowy osiedlowej. Planowana szerokość jezdni utwardzonej przy wjeździe na osiedle 5,0m, dalej wewnątrz 4,5 do 3,5m. Droga obejmie tylko teren działek przejętych od ANR. Zakres robót określa załączona do przetargu dokumentacja, kosztorys ofertowy/ślepy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za wystarczające będzie złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 96
 • 2 - okres gwarancji - 4

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W oparciu o art. 144 Prawa zamówień publicznych zmiany niniejszej umowy mogą dotyczyć: 1) Przesunięcia terminu wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia lub zakresu i wartości w przypadku gdy zaistnieje okoliczność, która nie była znana i nie można było jej przewidzieć na etapie podpisywania umowy w szczególności przeszkody terenowe, zakazy i nakazy wynikające z decyzji innych organów lub osób, zmiany prawne, ujawnione w trakcie realizacji błędy w kosztorysach, dokumentacji projektowej, warunki pogodowe i inne. 2) Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia - niewykorzystania w całości wielkości zamówienia, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie wykorzystania pełnej wartości umowy. 3) Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia wielkości zamówienia, a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty dodatkowe w oparciu o obmiar robót i ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym, lub kalkulacji cen jednostkowych, gdy taki rodzaj robót nie był ustalany w kosztorysie. 4) Zmiany stawki VAT. Zmiany te będą wprowadzone do umowy w formie pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminarybno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rybno Ulica Lubawska 15 13-220 Rybno Pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno Ulica Lubawska 15 13-220 Rybno Pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 3. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków ANR OT Olsztyn.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Rybno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wiesław Szczawiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Szczawiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-30 14:54:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Cieciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-30 14:56:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Cieciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-30 14:56:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony