ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Informacja ogłoszona dnia 2012-08-08 12:56:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Podstawę prawną nałożonego na organy administracji publicznej obowiązku udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku stanowi USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Udostępnieniu podlegają dokumenty, wyszczególnione w art. 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek o udostępnienie informacji, a bez pisemnego wniosku udostępnia się:
 • informację niewymagającą wyszukiwania
 • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.
Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Informacje udostępnia się w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Wtedy organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia, podmiot żądający informacji nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku.
Wniosek może być złożony pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaxu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu. We wniosku należy wskazać:
 • dane wnioskodawcy,
 • adres,
 • oraz zakres wniosku (informacje, o których udostępnienie występuje wnioskodawca).
Odmowa udostępnienia może także dotyczyć informacji stanowiących dane handlowe, zwłaszcza technologiczne podmiotu korzystającego ze środowiska, a ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego pozycję konkurencyjną. Dany podmiot musi jednak zwrócić się do urzędu z uzasadnionym wnioskiem i zastrzec ich wyłączenie z udostępniania.
Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których fragment nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część danych podlega udostępnieniu.
Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli informacje dotyczą:
 • danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.)
 • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania
 • spraw będących przedmiotem praw autorskich, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), lub patentowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa
 • danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych
 • dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu
 • dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju
 • informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania
 • przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa
 • obronności i bezpieczeństwa państwa
 • bezpieczeństwa publicznego.
Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:
 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania
 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się
 • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania
 • wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Wzór publicznie dostępnego wykazu danych został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 186, poz. 1249)

Wykaz dostarcza informacji o dokumentach i jest swego rodzaju wskazówką, jak i gdzie ich szukać oraz informacją na temat realizacji procesów administracyjnych przez poszczególne organy.

Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe, zostały wyszczególnione w art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy przekazanie informacji nastąpiło ustnie, lub gdy informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy informacji należało wyszukać, sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych lub gdy organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Wysłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu dokonania wpłaty za wyszukanie informacji oraz sporządzenie ich kopii. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415) została określona wysokość, sposób naliczania oraz terminy i sposób uiszczania opłat.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Rybno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Marek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Marek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-08 12:56:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Cieciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-08 12:56:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Cieciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-08 12:56:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1676 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony