ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i oświetlenia ulicznego

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i oświetlenia ulicznego

Miejsce pracy: Rybno

Wymiar etatu: Pełen etat - zastępstwo na czas określony

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Data udostępnienia: 2018-02-13

Ogłoszono dnia: 2018-02-13 przez Jolanta Jendrycka

Termin składania dokumentów: 2018-02-19 12:00:00

Nr ogłoszenia: Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i oświetlenia ulicznego

Zlecający: Urząd Gminy Rybno

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
d) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
e) wykształcenie wyższe,
f) znajomość obowiązujących aktów prawnych:
- ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe o specjalności: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, , architektura, urbanistyka, budownictwo, geodezja oraz pokrewne
b) wykształcenie o specjalności: administracja,
c) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej
d) znajomość obsługi pakietu MS Office,
e) obowiązkowość i sumienność,
f) kreatywność i inicjowanie zmian,
g) umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem dostaw energii w świetlicach wiejskich,
 2. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci,
 3. sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, w szczególności:
 1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 5. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
 7. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 8. prowadzenie spraw związanych z należnościami i roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 10. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 11. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 12. wydawanie zaświadczeń na podstawie posiadanej przez Urząd dokumentacji,
 13. przygotowania i aktualizowanie ofert inwestycyjnych dla inwestorów,
 1. opracowanie i analiza Gminnego Programu Ochrony Zabytków oraz gospodarowanie jego zasobów, w tym opieka, zabezpieczenie w nagłych wypadkach,
 2. przyjmowanie zawiadomień o ujawnianiu, znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego wykopalisk, zabytków lub dóbr kultury,
 3. zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na ujęcie ich w rejestrze,
 4. składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury,
 5. przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu przedmiotów archeologicznych lub o odkryciu wykopalisk i niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym opracowywanie gminnego programu opieki nad zabytkami,
 7. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu zachowania zasobów kulturowych gminy,
 8. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 9. sporządzanie studium zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa, organizacja i koordynacja prac związanych z opracowywaniem tego studium,
 10. przygotowanie projektów uchwał o ustaleniu granic gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne, wykładanie projektów uchwał do wglądu zainteresowanych osób, rozpatrywanie złożonych wniosków, uwag i zastrzeżeń,
 11. organizacja i koordynacja prac związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 12. sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 13. prowadzenie aktualnego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 14. opracowywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
 15. podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego a następnie o wyłożeniu projektu planu miejscowego do wglądu publicznego,
 16. przedstawianie Radzie Gminy zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
 17. stwierdzanie decyzją, o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 18. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 19. dostosowywanie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego do przepisów ustawy z zakresu ochrony środowiska,
 20. wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 21. uzgadnianie i opiniowanie lokalizacji wszystkich inwestycji na terenie gminy,
 22. prowadzenie bieżącej analizy o ocenie realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie w sprawach sporządzenia nowego lub aktualizacja istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 23. nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego,
 24. prowadzenie spraw w zakresie rozliczania dostaw energii i konserwacji oświetlenia ulicznego,
 25. prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia ulicznego na terenie gminy organizacja i rozliczanie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rybno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu styczniu przekroczył 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
6) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w terminie 14 dni od dnia wyłonienia kandydata na stanowisko w drodze naboru);
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie;
9) kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej; wymagane od kandydata przystępującego do naboru, a nie będącego obywatelem polskim;
10) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy (z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych);

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-19 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
a) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rybno 13 – 220 Rybno, ul. Lubawska 15 (sekretariat pok. 14, II piętro),
b) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Rybno 13 – 220 Rybno, ul. Lubawska 15,
 
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na „Stanowisko ds. planowania przestrzennego i oświetlenia ulicznego  – zastępstwow terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do godz. 12.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gminarybno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rybno.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922).”
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
Dokumenty pięciu najlepszych kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odbierane osobiście.
W przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty będą odbierane osobiście lub odesłane do ich nadawcy, po upływie miesiąca od daty unieważnienia naboru.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Rybno
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Jendrycka Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Jendrycka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 14:41:45
Wprowadził informację do BIP: Michał Cieciński Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 14:44:29
Osoba, która zmieniła informację: Michał Cieciński Data ostatniej zmiany: 2018-02-21 10:34:42
Artykuł był wyświetlony: 1289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu