ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Opiekun

Miejsce pracy: Jeglia

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 2

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2019-05-07

Ogłoszono dnia: 2019-05-07 przez

Termin składania dokumentów: 2019-05-16 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2/2019

Zlecający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie zawodowe lub średnie
  a) osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;
  b) osoba, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.
 3. Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność organizacji pracy.
 2. Dyspozycyjność i  zaangażowanie.
 3. Komunikatywność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Samodzielność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sprawowanie niezbędnej opieki nad osobami starszymi w DDP w Jeglii,
 2. Organizowanie bezpiecznego pobytu w DDP
 3. Pomoc i towarzyszenie uczestnikom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi,
 4. Aktywizowanie seniorów do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań z wykorzystaniem dostępnych środków i materiałów,
 5. Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu szeroko rozumianą profilaktykę prozdrowotną dotyczącą zdrowego stylu życia,
 6. Wspólne przygotowywanie posiłków w ramach zajęć kulinarnych,
 7. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych,
 8. Poradnictwo w zakresie planowania wydatków, gospodarowania domowym budżetem.
 9. Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w DDP oraz ład i porządek w miejscu pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
  /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.
 2. Stanowisko przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, stanowisko na parterze, budynek z podjazdem.
 3. Miejsce pracy: Dzienny Dom Pobytu w Jeglii , 13-220 Rybno.
 4. Przewidywany termin zatrudnienia: miesiąc -  maj 2019 r.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie: świadectwo szkoły średniej bądź dyplom ukończenia studiów.
 4. Kopia dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).
 5. Inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o   ukończonych szkoleniach, kursach itp.)
 6. Oświadczenie kandydata o  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwa skarbowe /własnoręcznie podpisane/.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych /własnoręcznie podpisane/.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-05-16 15:30:00
b. Sposób:
Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybnie, ul. Zajeziorna 58,pokój nr 2,   w zamkniętych kopertach lub przesyłać na w/w adres;
 
Koperty winny być opatrzone następującą adnotacją:
„Nabór nr 2/2019 na stanowisko – opiekuna”
 
Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 
Dokumenty należy składać w terminie: do dnia 16 maja 2019 r. do godz.15.30
Godziny urzędowania Ośrodka od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 – 16:00.
Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Ośrodka.
 
Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kwalifikacyjny. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybnie – https://gopsrybno.bip.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Rybno
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-07
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-07 09:13:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator   Data udostępnienia informacji: 2019-05-07 09:13:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator   Data ostatniej zmiany: 2019-05-08 08:57:08
Artykuł był wyświetlony: 219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu