ˆ

Petycje - informacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycje - informacje ogólne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
Nadawca petycji
Petycja może być  złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną  niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie:
 • publicznym,
 • podmiotu wnoszącego petycję,
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Adresat petycji
Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.  Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań   i kompetencji Gminy Rybno. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Sposoby wniesienia petycji
Petycję składa się w formie pisemnej  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno przy ul. Lubawskiej 15, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek - piątek 8.00-16.00
 • listownie na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
 • faksem – na numer: 48 23 696 60 55
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres
 • lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej portalu e -PUAP o adresie /UG-RYBNO/skrytka/
Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana  przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję  wnosi grupa podmiotów-przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 
Rozpatrywanie petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję  zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą  środków komunikacji elektronicznej.
Jeżeli petycja nie spełnia wymogów tj.  nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję i  nie wskazuje miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji pozostaje bez rozpatrzenia.
Jeżeli petycja nie spełnia wymogów tj. nie posiada adresata petycji oraz nie wskazuje przedmiotu petycji, i kiedy jest składana w interesie podmiotu trzeciego i nie zawiera danych osobowych, adresu do korespondencji oraz zgody na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji  elektronicznej  podmiot właściwy do  rozpatrzenia petycji wzywa w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.
Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ja w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ja niezwłocznie, nie później ni z w terminie 30 dni, do pozostałych właściwie podmiotów zawiadamiając o tym podmiot wnoszący petycję.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Rybno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Jendrycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Jendrycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-03 14:39:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Cieciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-03 14:39:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Cieciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-03 14:39:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »