ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory ławników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory ławników

INFORMACJA WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 1 czerwca 2023 r. o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych

Wójt Gminy Rybno informuje, że przystępuje się do wyboru ławników na kadencję  2024-2027  do Sądu Rejonowego w Działdowie – 3 ławników
Podstawa prawna:
–   ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 217)  zwana dalej ustawą,
–   rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011, nr 121, poz 639 zm. w 2022r. poz. 2155).
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023r.
Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są w Urzędzie Gminy Rybno w godzinach pracy Urzędu.
Art. 158 ustawy  określa, że  ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:
1. prezesi właściwych sądów;
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl .
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszonego kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających.
Do zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć:
1. 2 aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U.  z 2022 poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat za ławnika. 
Wyborów ławników Rada Gminy Rybno dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023r.
 
Wójt Gminy Rybno
/-/ mgr inż.Tomasz Węgrzynowski      

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Rybno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
 
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-04 11:02:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Żyłka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-04 11:05:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Żyłka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-01 11:17:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »