ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLVI/337/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/337/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLVI/336/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022- 2037
Nr aktu prawnego
XLVI/336/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVU347/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XLVI/347/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XLVI/338/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa naliczania podatku rolnego w 2023 roku na terenie Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XLVI/338/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVV339/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLVI/339/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/340/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Hartowiec
Nr aktu prawnego
XLVI/340/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/341/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r, w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „ Lokalne Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu w Gminie Rybno" realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „ Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym —projekty konkursowe
Nr aktu prawnego
XLVI/341/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/342/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r_ w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rybnie
Nr aktu prawnego
XLVI/342/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/346/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLVI/346/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/345/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rybno
Nr aktu prawnego
XLVI/345/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji