ˆ

Spis rolny 2020

Szczegóły informacji

Spis rolny 2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-17 11:28:33 przez Administrator  

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM
NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Wójt Gminy Rybno – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U z 2019 r.
poz. 1728) Wójt Gminy Rybno – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Rybno.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  1. być osobą pełnoletnią,
  2. zamieszkiwać na terenie gminy Rybno,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 5)
  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
  4. Informacja dotycząca RODO (zał. 3)
 8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
  Adres do doręczeń: Urząd Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, 13 – 220 Rybno.
  Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Jolanta Jendrycka – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
  tel. 23 696 60 55, e-mail:
Wójt Gminy Rybno     
/ - / Tomasz Węgrzynowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Rybno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
 
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-17 11:27:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator  
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-17 11:28:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator  
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-17 11:28:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1383 raz(y)