ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

stanowisko ds. archiwum i działalności gospodarczej

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Postępowanie zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddaniu się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Referat oświaty

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Sporządzenie aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Uznanie dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania.

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i oświetlenia ulicznego

Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Wpis do rejestru działalności regulowanej

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i oświetlenia ulicznego

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony państwa

stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ppoż., informatyki

Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i oświetlenia ulicznego

Wydawanie decyzji środowiskowych

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Wydawanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze NATURA 2000

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO / CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY / WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO DO 3 MIESIĘCY

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące obywateli RP

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

Zasady tworzenia kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

Urząd Stanu Cywilnego

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Referat oświaty

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Zgłoszenie szkody łowieckiej

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY I ZGŁOSZENIE POWROTU

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

stanowisko ds. archiwum i działalności gospodarczej

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest

stanowisko ds. ochrony środowiska i zdrowia

Zmiana imienia lub nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego